Glasnik za društvene nauke

Current Issue

Vol. 16 No. XVI (2024): Journal of Social Sciences
View All Issues

Časopis Glasnik za društvene nauke izdaje Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju - Beograd, Alfa BK Univerziteta od 2009. godine.

U časopisu se objavljuju do sada neobjavljeni naučni i stručni radovi iz oblasti ekonomije, menadžmenta, poslovne informatike, sociologije, kulture, kao prikazi knjiga, originalni naučni radovi, naučne i stručne kritike, i time doprinosi promociji i razvoju nauke, struke, naučnoistraživačkog rada i visokoškolskog obrazovanja. 

Periodika izlaženja je jednom godišnje. Publikovanje radova vrši se u štampanom i elektronskom obliku, na srpskom i engleskom jeziku. Svi radovi se recenziraju od strane anonimnih recenzenata.